YX 7-Eleven Nyborg
┼SEMYRANE 167
5131 NYBORG
Telefon: 55 18 11 40